China

China België
Oppervlakte 9 596 961 km² 30 528 km²
Inwoners 1 349 585 838 10 444 268
Levensverwachting (jaren) 75j 79,78j
Kindersterfte (per 1000 geboorten) 15,2 4,23
Overlijden moeder bij geboorte (per 100.000) 37 8
Toegang tot veilig drinkwater 64% 100%
Kinderen jonger dan 5j met ondergewicht 3,4% /
Geletterdheid 95,1% 99%

Het kanaal China werd in 2009 overgenomen van toenmalige adoptiedienst Horizon. Nieuwe dossiers konden enkel voor kinderen met een medische beperking (Special Needs) worden opgestart. Ray of Hope breidde zijn werking uit inzake voorbereiding van de adoptanten en startte een samenwerking met verscheidene kinderarts specialisten.

Sinds 2011 vonden 22 Chinese kinderen met Special Needs via Ray of Hope een thuis.

Landverantwoordelijke: Charlotte Leloup

Overheid: CCCWA (China Center Children Welfare and Adoption)

Contactpersoon : in China worden de kandidaten begeleid door iemand van CCCWA

Welke kinderen komen in aanmerking voor adoptie?

In China is het enkel nog mogelijk om kinderen met speciale zorgen (special needs) te adopteren. Het gaat hier over kinderen met een of meerdere medische aandoeningen tussen 0-15 jaar oud. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'Special Needs' en 'Special Focus' waarbij de kinderen die reeds langer dan drie maanden adoptabel zijn verklaard onder de laatste benaming vallen. De achtergrondinformatie die beschikbaar is over deze kinderen is vrij beknopt: meestal is de geboortedatum geschat en is de naam door het weeshuis gegeven. De kinderen die voor buitenlandse adoptie voorgesteld worden, zijn voornamelijk vondeling en kunnen uit alle provincies van het land komen gezien er geen samenwerkingsverbanden met bepaalde weeshuizen zijn. De Centrale Autoriteit (= China Children Center for Welfare and Adoption (CCCWA) coördineert alle toewijzingen en adoptie gerelateerde materie.

Voorwaarden adoptanten

Minimaal 2 jaar gehuwd (in geval van een derde huwelijk minimaal 5 jaar)

Alleenstaande heteroseksuele vrouwen die openstaan voor een kindje met een ernstig medisch probleem

Tussen 30-55 jaar oud zijn

Niet aan volgende aandoeningen lijden:

 • AIDS
 • Een psychische aandoening. In het geval van een zelfmoordpoging moet die langer dan 10 jaar geleden zijn.
 • Een besmettelijke ziekte
 • Ernstige ziektes die een langdurige en zware behandeling vragen (kanker, een tumor, epilepsie enz.)
 • Een orgaantransplantatie ondergaan hebben (indien dit langer dan 10 jaar geleden plaatsvond kan het wel).
 • Een BMI hebben dat lager is dan 40.
 • Geen alcoholverslaving hebben of hiervoor behandeld zijn gedurende de voorbije 10 jaar.
 • Geen gezichts-, gehoor- en motorische problemen. Een uitzondering hierop wordt gemaakt bij de adoptie van een kind met een gelijkaardig medisch probleem.
 • Binnen de laatste 2 jaar geen medicatie genomen hebben voor psychische aandoeningen zoals een depressie, een manie, een neurose en dergelijke.

Inkomensvoorwaarden: een jaarlijks netto inkomen van 10.000 USD per aanwezig gezinslid (+ het toekomstig adoptiekindje) en excl. Pensioen, werkloosheidsuitkering,…

Het totaal van alle eigendommen minimaal 80.000 USD per koppel

Diploma van minimaal secundair onderwijs

Blanco bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen.

Geen voorgeschiedenis van middelengebruik hebben (drugs en/of alcohol)

Procedure in China

1

Voor China kunnen enkel intakes worden gerealiseerd voor kandidaten die openstaan voor een kindje met een ‘special need’ of medische aandoening. Voor het intakegesprek wordt aan de kandidaat adoptanten een lijst bezorgd waarin voorkomende vormen van beperkingen worden voorgesteld. Er wordt verwacht dat de kandidaat adoptanten deze lijst met een dokter bespreken opdat er een duidelijk afgebakend profiel kan opgesteld worden dat overeenkomt met de draagkracht van het gezin. Een individueel infogesprek om vooraf het profiel te bespreken is ook steeds mogelijk.

2

Op een intakegesprek wordt naast het medisch profiel, ook de motivatie voor de adoptie van een kindje met special needs, de beschikbaarheid van de kandidaat-adoptanten, de verwachtingen van de kandidaat-adoptanten en de reactie van hun naaste omgeving bevraagd. . Van dit gesprek wordt een verslag geschreven. Dit verslag wordt naar de kandidaat-adoptant opgestuurd in drievoud, waarna het ondertekend terug naar Ray of Hope wordt gestuurd. De wachttijden worden toegelicht alsook de informatiedoorstroming naar de kandidaat adoptanten tijdens de wachttijd. De verplichte nazorg wordt besproken. De kandidaat adoptanten krijgen toelichting bij de anonieme wachtlijst die zij tijdens hun wachttijd via het beveiligde deel op de website kunnen raadplegen. Tot slot wordt de lijst van de documenten die zij dienen te verzamelen om het dossier voor het herkomstland te kunnen samenstellen, toegelicht en wordt de bemiddelingsovereenkomst ondertekend.

3

De kanaalverantwoordelijke China Special Needs ondertekent De kanaalverantwoordelijke China Special Needs ondertekent eveneens het verslag van de kandidaatstelling. Eén exemplaar wordt aan VCA, Vlaamse Centrum Adoptie, Kind en Gezin, bezorgd, één exemplaar wordt aan de adoptanten teruggestuurd, één exemplaar wordt bij Ray of Hope bewaard. VCA neemt het verslag door en geeft vervolgens al dan niet goedkeuring met het vooropgestelde kindprofiel. Dit gebeurt schriftelijk.

4

Indien het om een goedkeuring gaat, betekent dit dat Ray of Hope aan de kandidaat adoptanten een kindvoorstel mag doen dat perfect binnen het afgesproken en goedgekeurde kindprofiel past zonder eerst de goedkeuring van VCA te moeten vragen.

5

De kandidaat-adoptanten stellen hun dossier samen. Wanneer zij de documenten hebben verzameld, bezorgen zij deze persoonlijk of per aangetekend schrijven aan Ray of Hope. Ray of Hope zorgt voor de verdere afwerking van het dossier (legalisaties op het ministerie van justitie, volksgezondheid, buitenlandse zaken en de Chinese ambassade). Indien alle documenten in orde zijn, bezorgt Ray of Hope het dossier binnen drie maanden per DHL zending aan de Centrale Autoriteit Adoptie in China (CCCWA). Bij het dossier wordt een duidelijke vermelding gemaakt dat het om een aanvraag voor een adoptie van een kindje met special needs gaat.

6

Eens de ontvangst van het dossier in China geregistreerd werd, wordt het vertaald naar het Chinees. Vanaf het moment dat het ouderdossier is verstuurd, is een toewijzing van een kindje mogelijk. De Centrale Autoriteit Adoptie in China (CCCWA) hanteert een digitale lijst (de shared list) waarop kindprofielen worden geplaatst. Deze lijst wordt zeer regelmatig door Ray of Hope geconsulteerd. Gezien het feit dat alle gegevens van de ouders binnen 72 uur ingevoerd moeten worden, ontbreekt de tijd om eerst nog recente informatie, aanvullende onderzoeken e.d. op te vragen. Wanneer Ray of Hope veronderstelt dat een kind kan worden toegewezen aan de kandidaat adoptanten van de Special Needs lijst, moeten volgende zaken gebeuren binnen 72 uur na het van het kind:
- Ray of Hope raadpleegt de teamarts en wacht op een akkoord vooraleer het kindje aan de familie wordt voorgesteld.
- Ray of Hope contacteert de ouders en geeft hen de medische informatie en de geboortedatum van het kind door.
- De kandidaat adoptanten bekijken deze gegevens en er wordt hen aangeraden dit met een arts te bespreken. Hierna aanvaarden de kandidaat adoptanten al dan niet dit kindprofiel.
- Ray of Hope brengt VCA op de hoogte van het toegewezen kind aan de kandidaat adoptanten.

7

Ray of Hope stelt de matching op en bezorgt deze aan VCA, die hun schriftelijk akkoord met de toewijzing aan Ray of Hope bezorgen indien het kindprofiel overeenstemt met het afgesproken profiel in het aan hen bezorgde verslag van het intakegesprek.

8

Na het bevestigen van het dossier bij CCCWA heeft CCCWA een aantal weken de tijd om tot een voorlopig akkoord te komen met deze matching en ontvangen we een Approved Application. De kandidaat adoptanten krijgen voor het eerst de foto's van hun kindje te zien.

9

Indien CCCWA na uitvoerig bestuderen van het ouderdossier akkoord gaat met de matching worden de aanvaardingspapieren opgestuurd naar Ray of Hope, het gaat om volgende documenten:
- Letter of Seeking Confirmation from Adopter (dit moet ondertekend worden door de adoptanten).
- Letter of Seeking Confirmation gericht aan de Centrale Autoriteit (dit moet ondertekend worden door VCA).

Bij ontvangst van deze documenten worden de kandidaat adoptanten uitgenodigd op de dienst voor het tekenen van de officiële aanvaardingsdocumenten. De kandidaat adoptanten kunnen de eventuele nieuwe naam van het kindje nu doorgeven. Daarnaast krijgen ze informatie i.v.m. de noodzakelijke papieren voor de reis. 8 weken hierna kunnen de adoptieouders naar China afreizen

10

Ray of Hope vraagt het akkoord aan FCA (Federale Centrale Autoriteit Adoptie) met de planning voor het bezorgen van de voorlopige erkenning i.v.m. de adoptie van het kind.

11

Wanneer CCCWA de 'Letter of Seeking Confirmation' heeft ontvangen maken zij de 'Notice of Travelling to China for Adoption' op en sturen deze per DHL naar Ray of Hope.

12

Na ontvangst van de ‘Notice of travelling to China for adoption’, de goedkeuring van FCA en de contactpersoon in China regelt Ray of Hope de afreis van de kandidaat adoptanten conform de vereisten van FCA i.v.m. planning voor het uitreiken van een voorlopige erkenning. Pas wanneer dit document is aangekomen op Ray of Hope kan de reis bevestigd worden. De kandidaat-adoptanten worden uitgenodigd voor een reisvoorbereiding (dit kan in groep of individueel gebeuren). De kandidaat adoptanten krijgen een bundel met de nodige informatie over de procedures mee.

13

Hierna vindt de afreis naar China plaats om het kindje op te halen. De eigenlijke reis duurt 3 weken. Tijdens de reisvoorbereiding ontvangen de adoptanten een gedetailleerd overzicht van de procedure tijdens de afreis. Tijdens de reis wordt de administratieve kant van de adoptie nog geregeld en worden de kandidaat adoptanten.

Indien noodzakelijk kan mits een volmacht van de thuisblijvende ouder, één van beiden alleen afreizen.

Medische geschiedenis van de kinderen

Aangezien men kiest voor de adoptie van een kindje met bepaalde beperkingen, dient men rekening te houden met een aantal aspecten. Zo wordt er verwacht dat u meerdere medische problemen aangeeft om de procedure te kunnen opstarten. Deze aandoeningen kunnen betrekking hebben op:

 • Motorische aandoeningen: bv. handafwijkingen, heupdysplasie, ontbreken van ledematen, etc.
 • Zintuiglijke aandoeningen: bv. gehoorsproblemen, beperkt zicht, etc.
 • Organische aandoeningen: bv. hartafwijking, maag/darmproblemen, schisis, spina bifida, etc.
 • Huidaandoeningen: bv. hemangioom, naevus, littekens, albinisme, etc.
 • Overige: bv. Ondervoeding, sikkelcelanemie, epilepsie, dwerggroei, etc.

Indien u meer informatie wenst omtrent het voorkomen van deze aandoeningen, gelieve contact op te nemen met onze dienst. Belangrijk is dat u zich van tevoren goed informeert over deze aandoeningen. Het medisch dossier van het kind bestaat standaard uit een groeirapport, vaccinatieschema, bloedanalyse en een overzicht van eventueel uitgevoerde medische ingrepen.

Wachttijden

De wachttijd is afhankelijk van het tijdstip van versturen van het dossier naar China, het kindprofiel dat wordt vooropgesteld en het aantal wachtende kandidaat adoptanten.

Kostprijs

Kosten die betaald worden aan China: € 1.376

 • Vertaalkosten
 • Administratiekosten
 • Enz.

Kosten die betaald worden in België: € 5.536

 • Legalisaties
 • Werkingskosten/secretariaatskosten
 • Vertaalkosten kinddossier
 • Nazorg
 • Enz.

Totaal te betalen via RoH: € 6912


Kosten te betalen in China:

 • Reisbegeleiding door BLAS - China: 3200 €
 • Bijdrage voor het weeshuis waar het kind vandaan komt: circa 35.000 RMB
 • Registratie- notaris- en procedurekosten: circa 7.628 RMB

Totaal: ca 42.628 RMB = ca € 5600

Een gedetailleerde afrekening kan u verkrijgen op kantoor. U kan ons contacteren op het nummer 09/356.75.79 of via e-mail: info@rayofhope.be

Links over China