Marokko

Marokko België
Oppervlakte 446 550 km² 30 528 km²
Inwoners 32 649 130 10 444 268
Levensverwachting (jaren) 76,31j 79,78j
Kindersterfte (per 1000 geboorten) 25,49 4,23
gemiddelde leeftijd moeder bij eerste geboorte 25,4 28
Overlijden moeder bij geboorte (per 100.000) 100 8
Toegang tot veilig drinkwater 83% 100%
Kinderen jonger dan 5j met ondergewicht 3% /
Geletterdheid 67,1% 99%

Marokko is in proeffase. Er zijn momenteel twee proefdossiers ingevuld. Een derde familie kan zich nog aanmelden.

Landverantwoordelijke: Annelies De Prest

Contactpersoon Marokko: Souad Nour

Welke kinderen komen in aanmerking voor adoptie?

Indien het weeshuis een kindje niet binnenlands kan plaatsen, vragen zij bij de Juge des Mineurs de "Jugement d'abandon" aan. Meestal wachten zij tot ze zicht hebben op een familie waar ze het kindje kunnen plaatsen.

Door de Jugement d'abandon worden de kinderen adoptabel verklaard.

In volgende situaties kan een kind 'verlaten' worden verklaard:
- Een kind waarvan de ouders niet gekend zijn of waarvan de vader niet gekend is en waarvan de moeder vrijwillig afstand heeft gedaan.
- Een weeskind of een kind waarvan de ouders niet bekwaam zijn om in de behoeften te voorzien of die niet beschikken over wettelijke middelen van levensonderhoud.
- Een kind waarvan de ouders schuldig bevonden zijn aan wangedrag en ontzet zijn uit de ouderlijke macht.

De voorgestelde kinderen zijn voornamelijk jongens tussen 6 maanden en 6 jaar oud. Meisjes worden vaak geplaatst via binnenlandse adoptie in Marokko. Het minimum leeftijdsprofiel is 0 – 2 jaar.

Voorwaarden adoptanten

Kandidaten dienen moslim te zijn én van Marokkaanse origine. Deze voorwaarde is een vereiste. Er kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan. In geval van personen die bekeerd zijn, moet dit per aanvraag bekeken worden. Indien de bekering gebeurde in functie van de adoptie, zal dit geweigerd worden door de weeshuizen.

Gehuwde heterokoppels of alleenstaande vrouwen.

Moreel en sociaal geschikt zijn om de kefala van het kind uit te voeren en over voldoende materiële middelen beschikken om in de behoeften van het kind te voorzien

De kandidaten dienen naar Marokko af te reizen voor de procedure voor de rechtbank en dienen het kind zelf af te halen.

Na aankomst moeten de kandidaten de procedure tot gewone adoptie inzetten bij de Jeugdrechtbank.

Ieder weeshuis kan nog eigen voorwaarden stellen en kan een dossier nog weigeren.

Procedure in Marokko

 • Na intake verzamelen de kandidaat-adoptanten de documenten van de documentenlijst. De dienst staat in voor de vertalingen van de documenten en voor de legalisatie ervan, ten einde het dossier op de correcte manier, conform de vereisten, in te sturen naar het herkomstland.
 • De adoptiedienst bezorgt de aanvraag van de kandidaten aan de crèche(s). Dit wordt gedaan aan de hand van een fiche waarop de basisgegevens van de kandidaten en het kindprofiel worden weergegeven. Eenzelfde aanvraag wordt bij voorkeur naar meerdere weeshuizen gestuurd.
 • Het weeshuis kan bijkomende vragen stellen over de aanvraag. Zij kunnen de aanvraag nog weigeren. Indien zij de aanvraag aanvaarden, komen de kandidaten op de wachtlijst van het weeshuis
 • De crèche doet de matching en bezorgt een kindvoorstel aan de adoptiedienst, samen met een kopie van de Jugement d’abandon.
 • Deze rapporten worden besproken binnen het multidisciplinaire team van Ray of Hope. De argumentatie voor de matching wordt overgemaakt aan Kind en Gezin. Indien zij hun akkoord geven met de matching worden de kandidaten op de hoogte gebracht van het aan hen voorgestelde kind.
 • Indien de kandidaat adoptanten het kindvoorstel accepteren, wordt het adoptiedossier aangevuld.
 • Het volledige dossier wordt terug aan het weeshuis bezorgd, die het dossier laten vertalen naar het Arabisch.
 • Het weeshuis laat weten aan de adoptiedienst wanneer de kandidaten mogen afreizen. Op dat moment wordt de afreis geregeld in samenspraak met de adoptiedienst.
 • Het dossier wordt ingediend bij de Juge des Mineurs. De kandidaten moeten ter plaatse een aantal gesprekken voeren met oa. maatschappelijk assistent, de politie en een afgevaardigde van de rechtbank.
 • De rechter voor minderjarigen spreekt een KAFALA uit. De rechter moet eveneens een toestemming uitspreken dat het kind het land mag verlaten.
 • De Arabische documenten worden ter plaatse vertaald naar het Frans.
 • De kandidaten staan in voor de legalisaties ter plaatse en het aanvragen van het paspoort.
 • De kinderen hebben de Marokkaanse nationaliteit en dus een Marokkaans paspoort. Er wordt een visum aangevraagd met het oog op adoptie. Bij de visumaanvraag worden de kandidaten bijgestaan door de contactpersoon van de adoptiedienst.
 • Het verblijf ter plaatse is min. 7 weken.
 • Na aankomst moet in België de adoptieprocedure worden ingezet bij de Jeugdrechtbank. Hierbij wordt de Kefala omgezet in gewone adoptie.
 • De nazorg – afspraken voor een adoptie uit Marokko zijn jaarlijkse rapportjes tot de leeftijd van 18j. Er wordt ong. 5 maanden na aankomst een huisbezoek gebracht door de adoptiedienst.

Medische geschiedenis van de kinderen

De meeste weeshuizen in Marokko zijn verbonden aan een ziekenhuis. De kinderen worden medische goed verzorgd. Toch moet er rekening gehouden worden met de kans op ondervoeding of een licht motorische achterstand.

Wel krijgt Ray of Hope soms de vraag om een kindje met een lichte en operabele afwijking te plaatsen. In principe worden er geen kinderen voorgesteld waarvan geweten is dat ze een ernstige beperking hebben als de familie heeft aangegeven hier niet voor open te staan.

Wachttijden

De wachttijd is afhankelijk van het opgegeven kindprofiel, het aantal wachtende kandidaat adoptanten en de weeshuizen.

Een adoptieaanvraag wordt bij voorkeur naar meerdere weeshuizen gestuurd. Indien de kandidaten erop staan de aanvraag slechts naar één weeshuis te sturen, zal dit invloed hebben op de wachttijd.

Kostprijs

Kosten die betaald worden aan Marokko: € 2.000
- Begeleiding bij Kefala procedure
- Bijdrage aan het weeshuis
- Enz.

Kosten die betaald worden in België: € 5.232,00
- Legalisaties
- Werkingskosten/secretariaatskosten
- Vertaalkosten
- Nazorg
- Enz.

Totaal: € 7.232,00

Een gedetailleerde afrekening kan u verkrijgen op kantoor. U kan ons contacteren op het nummer 09/356.75.79 of via e-mail: info@rayofhope.be

Links over Marokko