Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

ALGEMEEN

In het kader van onze opdracht, bemiddelen inzake interlandelijke adoptie, hebben we verschillende gegevens van en over u nodig. Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om u mee te delen welke gegevens we van u verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we u die informatie.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Ray of Hope vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ray of Hope vzw, en/of omdat u deze zelf aan Ray of Hope verstrekt. Ray of Hope vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw identiteitsgegevens
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Gegevens voor verwerking van uw dossier in het kader van interlandelijke adoptie
 • Gegevens voor verwerking van uw dossier in het kader van nazorg.

WAAROM HEEFT RAY OF HOPE VZW DEZE GEGEVENS NODIG?

Ray of Hope vzw zal uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van haar opdracht en dit in het kader van het decreet van de Vlaamse Regering. Ray of Hope vzw verwerkt uw persoonsgegevens ook om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.

HOE LANG WORDEN DEZE GEGEVENS BEWAARD?

Ray of Hope vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

WORDEN DE GEGEVENS MET ANDEREN GEDEELD?

Ray of Hope vzw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. M.b.t. uw dossier voor buitenlandse adoptie zal er een uitwisseling zijn van gegevens met de Vlaamse Centrale Autoriteit Adoptie, de Federale Centrale Autoriteit adoptie en de bevoegde autoriteiten in het buitenland waar uw dossier aan wordt overgemaakt. Aan de Vlaamse Centrale Autoriteit Adoptie worden volgende gegevens of documenten meegedeeld : alle relevante wijzigingen in de gezinssituatie van de (kandidaat) adoptanten, de noodzakelijke documenten ter verkrijging van de goedkeuring van een kindtoewijzing, de nodige attesten in het kader van de erkenningsaanvraag of afronding van de adoptieprocedure en een kopie van het adoptiedossier binnen de 4 maand na afronding van het adoptiedossier.

Aan de Federale Centrale Autoriteit worden meegedeeld: alle informatie en documenten noodzakelijk in het kader van de erkenningsaanvraag.

Aan de autoriteiten van het herkomstland worden minstens het verslag van het openbaar ministerie, het geschiktheidsvonnis en alle documenten vereist door het land van herkomst bezorgd. Indien het land van herkomst geen (plaatsing met het oog op) adoptie kent, worden enkel die documenten overgemaakt die door de bevoegde autoriteiten vereist worden. In het kader van nazorg worden aan hen ook de nazorgrapporten overgemaakt conform de vereisten van het herkomstland.

ZIJN ER SPECIFIEKE RECHTEN DIE U KAN UITOEFENEN OVER DE GEGEVENS DIE WE VAN JOU BEWAREN?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw eigen gegevens sturen naar info@rayofhope.be. Ray of Hope vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Als (kandidaat-)adoptant of geadopteerde kan u verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die de dienst van u bewaart. Zo heeft u recht op inzage in en een kopie van het dossier dat we van u bewaren. Indien u uw dossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan u daartoe een schriftelijk verzoek richten aan Ray of Hope vzw, Knaptandstraat 25, 9160 Lokeren of info@rayofhope.be.

Tevens heb u het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het dossier zijn opgenomen, te rectificeren.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van uw toestemming (en dus niet op basis van de bemiddeling of op basis van een wettelijke verplichting), kan u die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het adoptiedossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming. Indien u een klacht hebt specifiek over de verwerking van u persoonsgegevens, kan u die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

BEVEILIGEN

Ray of Hope vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ray of Hope vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ray of Hope vzw op via info@rayofhope.be

GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

Ray of Hope vzw is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij van de verwerkingsverantwoordelijke ontvangt. Uitzondering op deze regel is slechts mogelijk voor zover een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel de verwerker tot mededelen verplicht of wanneer de gegevensverstrekking plaatsvindt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. De geheimhouding blijft van kracht na het overdragen of beëindigen van deze overeenkomst.

Ray of Hope vzw is als volgt te bereiken:

 • Knaptandstraat 25
 • 9160 Lokeren
 • Ondernemingsnummer: 452.065.827
 • Tel: 09 356 75 78
 • E-mail: info@rayofhope.be