Gebruiksvoorwaarden

Vzw Ray of Hope biedt u deze website (www.rayofhope.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaat de organisatie alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

1. AANSPRAKELIJKHEID Vzw Ray of Hope aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij het secratariaat van vzw Ray of Hope, Knaptandstraat 25, 9160 Lokeren. Vzw Ray of Hope heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat vzw Ray of Hope de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Vzw Ray of Hope noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. GEBRUIK BEPERKT TOT PERSOONLIJKE DOELEINDEN Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van het logo - is uitdrukkelijk verboden. De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan vzw Ray of Hope of aan de organisaties die de vzw hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen vzw Ray of Hope en webbureau Mr.Henry uit Antwerpen. Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met Vzw Ray of Hope, Knaptandstraat 25, 9160 Lokeren.

3. LINKS EN VERWIJZINGEN Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Vzw Ray of Hope controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het gemeentebestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites. Vzw Ray of Hope aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar deze site verwijst. Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met het secretariaat van vzw Ray of Hope: info@rayofhope.be

4. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS De gegevens die vzw Ray of Hope langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van vzw Ray of Hope. Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijft u naar het secretariaat van vzw Ray of Hope, of mailt u naar info@rayofhope.be.