Verloop van procedure binnen Ray of Hope

Hier volgt een overzicht van het verloop van de procedure bij onze dienst nadat we uw geschiktheidsvonnis en het verslag van het maatschappelijk onderzoek hebben ontvangen. Op het landenschema kunt u reeds bekijken of u al dan niet aan de voorwaarden voldoet en eventueel in aanmerking komt voor een welbepaald herkomstland.

Informatieavond

Kandidaat adoptanten die reeds het eerste luik van de infosessie gevolgd hebben, kunnen vrijblijvend met Ray of Hope contact opnemen om een informatieavond bij te wonen.
Lees meer

Aanmelding

Kandidaten die in het bezit zijn van een geldig geschiktheidsvonnis en die zich kandidaat wensen te stellen bij Ray of Hope kunnen zich aanmelden op een (pre-)wachtlijst.
Lees meer

Bemiddelings overeenkomst

Wanneer er plaats vrij is op de wachtlijst worden aangemelde kandidaten uitgenodigd om op intake te komen en de bemiddelingsovereenkomst te ondertekenen.
Lees meer

Dossieraanmaak

Om zich kandidaat te stellen in het herkomstland dienen de kandidaten een dossier aan te maken. De lijst van documenten wordt met de kandidaten overlopen tijdens het intakegesprek. Ray of Hope zal de kandidaten tijdig vragen om het dossier samen te stellen en de kandidaten hierin begeleiden.
Lees meer

Voorbereiding II

Na dossiersamenstelling volgt er, naargelang het gekozen herkomstland, een voorbereiding II avond op de dienst. De inhoud is specifiek aangepast per herkomstland. Kandidaat-adoptanten worden voor deelname persoonlijk uitgenodigd door de landverantwoordelijke.
Lees meer

Wachttijd

De wachttijd gaat in op het ogenblik dat kandidaat-adoptanten de bemiddelingsovereenkomst ondertekend hebben. De wachttijd duurt tot er een toewijzing is en varieert van herkomstland tot herkomstland. Ook het opgestelde kindprofiel kan een rol spelen in het al dan niet lang(er) wachten.
Lees meer

Toewijzing

Afhankelijk van het herkomstland kan de dienst zelf een matching doen of doet het herkomstland deze. Beide situaties resulteren in een toewijzing wanneer het interdisciplinaire team en VCA zijn akkoord geeft met de matching van het kind aan specifieke kandidaat-adoptanten.
Lees meer

Reisvoorbereiding

Na toewijzing van een kindje volgt er nog een informatiemoment: de reisvoorbereiding. Dit betreft zowel praktische als morele voorbereiding op de overdracht en de plaatsing van het kind in het gezin.
Lees meer

Afreis

Al naargelang het herkomstland dient men voor een bepaalde periode één of tweemaal af te reizen, al dan niet zelf de juridische procedure ter plaatse te doorlopen, of is een escorte mogelijk.
Lees meer

Aankomst in België

Eenmaal terug in België, verwachten wij het gezin met het adoptiekindje op de dienst voor een aankomstgesprek. Wij willen graag delen in de vreugde, maar ook in de vragen en twijfels, als die er zijn. We begeleiden u bij de inschrijving in de gemeente, mutualiteit, …
Lees meer

Follow-up & nazorg

Al onze herkomstlanden vragen een follow-up van de adoptieplaatsing. De vereisten zijn per herkomstland verschillend, maar onze nazorgverantwoordelijke komt twee keer op huisbezoek.
Lees meer

Afsluiting bemiddeling

Na de follow-up wordt de fase van bemiddeling afgesloten. Vanaf nu gaan adoptiegezinnen alleen verder op pad. Uiteraard blijven wij als dienst altijd beschikbaar voor adoptanten en de adoptiekinderen.
Lees meer

Bijeenkomsten

Er worden door een aantal organisaties bijeenkomsten georganiseerd en dit per herkomstland.
Lees meer